Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: R.Š. plus,s.r.o. Dubodiel 526 91323 IČO:36349836 DIČ:SK2022103380 ktorá v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, (ďalej len „prevádzkovateľ“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“).
2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.
3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadna obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.
4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.
7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.
2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.
3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.
4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
6. Potvrdením elektronickej objednávky operátorkou dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.
7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
8. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná
9. V prípade akciových ponúk sa do hodnoty objednávky zarátava úhrada za doručenie tovaru / poštovné, kuriér, a pod. / .
10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

III. CENY TOVARU

1. Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

IV. SPÔSOB PLATBY

1. Platby za tovar sa uskutočňujú v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru.
2. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť a prijmový doklad od kuriéra.

V. DODÁVKA TOVARU

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. R.Š. plus,s.r.o. Dubodiel 526 91323 IČO:36349836 DIČ:SK2022103380 ktorá v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti . Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.
2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 1 – 14 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
3. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom kuriérskej služby účtuje poplatok za poštovné vo výške určebej podľa celkovej sumy objednaného tovaru a je uvedené na našom e-shope.
Cenník doručenia na dobierku kuriérom:
od 0,00 € – 20,99 € je dopravné 7,00 €
od 21,00 € – 49,99 € je dopravné 6,00 €
od 50,00€ – do 99,99 € je dopravné 5,50 €
od 100,00 do 149,99 € je dopravné 4,00 €
nad 150,00 € je dopravné 0 €

4. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
5. Kuriérska spol. ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spol. zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

VI. VRÁTENIE TOVARU

1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: R.Š.Plus,s.r.o. Dubodiel 526 91323 Dubodiel spolu s vyplneným formulárom.
2. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!
3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.
4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované!!
5. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

VII. REKLAMÁCIA TOVARU

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – resp. jeho kópie.
3. Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: R.Š.plus, s.r.o. Dubodiel 526 91323
4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
4. Kupujúci súhlasí s poskytovaním osobných údajov spoločnosti R.Š.plus,s.r.o. Dubodiel 526 91323 ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
5. Zmluva je uložená u predajcu a je kupujúcemu dostupná na vyžiadanie.